Oznámenie podielnikom - dodatok

Zdielať

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

29. Sep 2017   Aktuality

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidlany) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2011 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom a sídlom družstva (ďalej len „DPL“).

Podielnici– nečlenovia družstva, ktorí si svoje DPL nevyzdvihli v pôvodnej lehote ( august, až september 2018) si svoje DPL môžu vyzdvihnúť v zmysle § 214 ods. 3 Obchodného zákonníka v dodatočnej primeranej lehoteod 22.10.2018 do 23.11.2018 v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. (inak budú Vaše DPL vyhlásené za neplatné) v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.15) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2011 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Pokiaľ ani túto dodatočnú primeranú lehotu na výmenu a vyzdvihnutie DPL podielnici nedodržia, bude družstvo ako emitent cenných papierov primerane postupovať podľa §214 ods. 3, ods. 4 a ods.5 Obchodného zákonníka t.j. DPL budú vyhlásené za neplatné a družstvo vydá za tieto DPL nové DPL, ktoré bez zbytočného odkladu predá a vyťažok z predaja po započítaní pohľadávok družstva, ktoré vznikli v súvislosti s vyhlásením DPL za neplatné a ich predajom, družstvo bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe alebo uloží do úschovy.

Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. - tel.: 00421 34 668 34 94 alebo kedykoľvek e-mailom - druzstvo@gmail.com.

Oznámenie podielnikom - dodatok

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac Zdielať

Oznam podielnikom – nečlenom družstva

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Oznámenie podielnikom - dodatok

24. 10. 2018

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac   Zdielať

Oznam podielnikom – nečlenom družstva

22. 8. 2018

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články