Oznámenie podielnikom - dodatok

Zdielať

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

24. Oct 2018   Aktuality

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena a sídla PD Popudinské Močidľany, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidlany) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2011 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom a sídlom družstva (ďalej len „DPL“).

Podielnici– nečlenovia družstva, ktorí si svoje DPL nevyzdvihli v pôvodnej lehote ( august, až september 2018) si svoje DPL môžu vyzdvihnúť v zmysle § 214 ods. 3 Obchodného zákonníka v dodatočnej primeranej lehoteod 22.10.2018 do 23.11.2018 v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. (inak budú Vaše DPL vyhlásené za neplatné) v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.15) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2011 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Pokiaľ ani túto dodatočnú primeranú lehotu na výmenu a vyzdvihnutie DPL podielnici nedodržia, bude družstvo ako emitent cenných papierov primerane postupovať podľa §214 ods. 3, ods. 4 a ods.5 Obchodného zákonníka t.j. DPL budú vyhlásené za neplatné a družstvo vydá za tieto DPL nové DPL, ktoré bez zbytočného odkladu predá a vyťažok z predaja po započítaní pohľadávok družstva, ktoré vznikli v súvislosti s vyhlásením DPL za neplatné a ich predajom, družstvo bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe alebo uloží do úschovy.

Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. - tel.: 00421 34 668 34 94 alebo kedykoľvek e-mailom - druzstvo@gmail.com.

25 rokov Energy Group

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho…

Prečítať viac Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

25 rokov Energy Group

7. 1. 2019

Na sklonku roka 2018 oslávila Energy Group spolu so svojimi zamestnancami 25 rokov od svojho založenia. Slávnostný večer v Hoteli sv. Ludmila sa niesol v znamení vďaky, spomienok, oceňovania, príjemných stretnutí aj tanca.

Prečítať viac   Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

24. 10. 2018

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články