Top Agro je najvýznamnejšia súťaž manažmentov v slovenskom agropotravinárskom komplexe, ktorú organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

Do súťaže sa každý rok zapojí takmer tisícka poľnohospodárov, hospodáriacich v rôznych formách podnikania. Sú medzi nimi obchodné spoločnosti, poľnohospodárske družstvá aj samostatne hospodáriaci roľníci – malí aj veľkí hospodári na pôde. Tabuľku 100 najlepších zostavuje každoročne Výskumný ústav poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. V tejto prestížnej súťaži sa darilo  aj poľnohospodárom zo Záhoria. Vďaka ekonomickým výsledkom si najvyššie ocenenie za prácu manažmentu  vo svojej kategórii odnieslo Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidľany. Na tajomstvo tohto úspechu sme sa spýtali predsedu predstavenstva PD Popudinské Močidľany Ing. Pavla Tokoša.  

V súťaži Top Agro Slovensko ste uspeli v roku 2019 aj v roku 2020, takže nemôže ísť o náhodu. Čo sa skrýva za výsledkami, ktoré vás radia medzi najlepšie poľnohospodárke podniky na Slovensku? 
Každodenná  zodpovedná práca každého jedného pracovníka   v kombinácii s priaznivým vplyvom poveternostných podmienok na pestovanú štruktúru plodín .

Máte v PD Popudinské Močidľany nejaký recept na úspech, ktorý vari iní nepoznajú? Čo robíte inak a lepšie?
Nemáme žiadny zázračný recept. Máme  však ľudí, pre ktorých je  poľnohospodárska výroba nielen zamestnaním, ale  aj  životným  poslaním, ktorí  zúročujú  svoje dlhoročné  skúsenosti s odbornými znalosťami na čele s agronómom Ing. Tomášom Duffekom. Určite stojí za zmienku, že celý chod podniku je na pleciach siedmich ľudí, ktorí sa starajú o zvieratá a obsluhujú techniku.

Čo je pre vás prioritou, rastlinná alebo živočíšna výroba? Prioritou je  rastlinná výroba, kde v rámci revitalizácie  pôdneho fondu a  diverzifikácie  pestovateľských rizík dnes pestujeme  osem plodín na výmere  cca 900 hektárov. Je to  náročné na  odborný výber plodín,  optimalizáciu osevného plánu cez  ošetrovanie plodín  počas vegetatívneho  obdobia až po samotný zber  úrody. Naša  stratégia rastlinnej výroby  je  prepojená so živočíšnou výrobou, v ktorej sa  zameriavame  na  chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie  mlieka plemena Scharloais. V súčasnosti chováme cca 300 ks tohto dobytka.   

Myslíte si, že sa oplatí špecializácia výroby, alebo by sa poľnohospodárky podnik mal venovať rôznym činnostiam?
Podľa  môjho  názoru  je to na rozhodovaní vedenia každého poľnohospodárskeho podniku na  základe  miestnych podmienok. Naša stratégia je  orientovaná na prvovýrobu a v rámci  nej  sa orientujeme na  optimalizáciu výnosov, ktoré sme  mali  v posledných dvoch rokoch nadpriemerné a roku 2020  dokonca rekordné v celej  histórii nášho poľnohospodárskeho družstva. Dosiahli sme priemery výnosov u  pšeníc na  úrovni 9,4 t/ha, jačmeňa ozimného 8,3 t/ha, kukurice  12,2 t/ha v prepojení s dosiahnutím  vysokých potravinárskych parametrov v oblasti pšeníc, resp. jačmeňov.  Smerovanie minulých období nám potvrdzujú aj doterajšie výsledky plodín v tomto roku 2021. Dosiahnuté  výnosy  a kvalitu  zúročujeme  aj pestovaním a výrobou  farmárskeho  osiva, čím sa snažíme  optimalizovať náklady  budúcej  úrody.

Podnikať v podmienkach slovenského poľnohospodárstva nie je jednoduché a mnohé poľnohospodárske podniky majú problémy s červenými číslami. To však zrejme nebude váš prípad. Aké sú teda vaše ekonomické výsledky?
Pre ekonomiku nášho podniku má rozhodujúci podiel rastlinná výroba, v ktorej sme v roku  2020 dosiahli  tržby 960 tisíc eur pri  celkových  tržbách  z prvovýroby  1,01 mil eur, no napriek tomu sme sa nechceli vzdať ani živočíšnej výroby, ktorá je akousi našou srdcovkou. Veď „sedlák“, ktorý nemá živočíšnu výrobu, nie je ani „sedlák“. Keď naše družstvo v roku 2017 prebrala skupina Energy Group,a.s., zmeny nastali nielen vo výrobnom programe, ale aj v obchodnej politike družstva. Okrem nás sú v skupine Energy Group, a.s., ďalšie tri poľnohospodárske podniky. Spoločne využívame potenciál objemov na vstupoch aj výstupoch, pomáhame si mechanizáciou, koordinujeme výrobnú činnosť s cieľom minimalizovať náklady a eliminovať výrobné a obchodné riziká.  Stabilita našich hospodárskych  výsledkov je daná pestovateľskými výsledkami v prepojení s realizáciou  produkcie  u našich obchodných partnerov.   

Za ekonomickými výsledkami sa vždy skrývajú ľudia. Ako si vaša spoločnosť váži prácu svojich zamestnancov a ako ju dokáže motivovať a oceniť?
Ako som  už uviedol,  naši pracovníci  sú  naše  najväčšie  bohatstvo, poľnohospodárstvo je ich životným poslaním. Snažíme sa ich odmeňovať nielen finančným ohodnotením, ale  aj  rôznymi  benefitmi počas celého roka.

Je práca v poľnohospodárstve dostatočne atraktívna aj pre mladých ľudí, alebo u vás pracujú najmä starší zamestnanci?
Vekový  parameter je  jeden z kritických  bodov poľnohospodárskej  výroby aj  u nás. Mladí ľudia  aj  napriek  veľkému pokroku technického vybavenia nachádzajú svoje profesijné uplatnenie len  veľmi  ťažko. Preto  je o mladých perspektívnych pracovníkov medzi  poľnohospodárskymi  subjektami doslova boj a aj  nás čaká v blízkej budúcnosti   generačná  výmena a nutnosť  doplnenia  mladšou generáciou pracovníkov.

Poľnohospodárska technika sa dnes na tú spred 30 rokov už ani nepodobá. Riadiť traktor alebo kombajn zrejme nedokáže hocikto... Máte dostatok profesionálnych traktoristov a kombajnistov?
Dnešná technika  vyžaduje vysokú  odbornú spôsobilosť, čo  je veľká výzva práve pre mladých  ľudí. Dúfam  preto, že  si predsa len nájdu  cestu k poľnohospodárstvu. Nadväzuje to  na predchádzajúcu otázku, ale podstata poľnohospodárskej  výroby zostane zachovaná cez  pozitívny vzťah  k prírode a zvieratám .

Len nedávno sme publikovali smutnú správu, že Záhorie nám vplyvom klimatických zmien vysychá. Cítite to aj vy? Ak áno, ako s nedostatkom vlahy bojujete?
Samozrejme, nedostatok  vlahy a celková zmena klimatických podmienok má veľký vplyv na pestovateľské prostredie. V našich podmienkach  nepripadajú do úvahy závlahové systémy. Našou úlohou do budúcnosti  je zabezpečiť zádržné vodoopatrenia cestou udržiavania stávajúcich remízok a prírodných  útvarov s postupnou krajinotvorbou orientovanou na výsadbu nových prírodných prekážok – stromoradí  v spolupráci  s miestnymi poľovnými a  záhradkárskymi združeniami. To je minimum, čo musíme  v blízkej budúcnosti začať realizovať s vedomím pokory našich predchodcov v poľnohospodárstve – bez Božieho požehnania  márne naše namáhania...

Akú perspektívu má podľa vás slovenské poľnohospodárstvo?
Podnikanie  v poľnohospodárstve v našich podmienkach  je  veľmi  náročné, pretože štátna poľnohospodárska politika  nemá  jasné smerovanie, pravidlá a verejnosti  je často podsúvaný skreslený obraz slovenského poľnohospodára.    Budúcnosť nášho poľnohospodárstva vnímam s obavami na  základe  ekonomických podmienok nastavovaných  v celoeurópskom rozmere v porovnaní s podmienkami   vytváranými v rámci  Slovenska. Pre  celý poľnohospodársky sektor je nevyhnutné, aby poľnohospodárska politika a priority smerovania boli jasne  zadefinované, čo umožní  poľnohospodárom  rozhodovanie, akým smerom sa  budú ich  aktivity uberať.